Algemene Voorwaarden
Zorgoutlet De Betue

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Verhuur
Artikel 18 – Huurvoorwaarden scootmobielen

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Zorgoutlet De Betue
Nieuweweg 3

 

1761 EC Anna Paulowna

 

Telefoonnummer: 0223 754969

 

E-mailadres: info@zorgoutletdebetue.nl
KvK-nummer: 76473813
Btw-identificatienummer: NL10RABO0348394969

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. producten die opgehaald of gebracht zijn en zodoende ter plekke gecontroleerd kunnen worden.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 – Verhuur
1. Bepaling van de huurprijs en huurtermijnen: De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals in de bevestiging vanuit Zorgoutlet De Betue aan huurder wordt gezonden. De huurtermijn eindigt op het moment dat Zorgoutlet De Betue het gehuurde materiaal heeft geïnspecteerd op compleetheid, beschadigingen en/of gebreken. De minimale huurtermijn bedraagt 7 dagen.
2. Annuleren door de huurder: Een reservering kunt u kosteloos annuleren tot maximaal 10 dagen voor aanvang van huur. Binnen een termijn van 10 dagen voor vertrek worden kosten, 25% van de gereserveerde huursom, met een minimum van € 10,00 in rekening gebracht.
3. Verlenging van de huurovereenkomst: De huurder verplicht zich het geleende materiaal zo spoedig mogelijk en in goed overleg terug te bezorgen, tenzij door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door Zorgoutlet De Betue is toegestaan.
4. Afrekening huurbedrag, borgsom en legitimatie: Bij het afhalen van onze producten wordt het overeengekomen huurbedrag, vermeerderd met een borgsom van maximaal € 100 contant afgerekend. Bij het retourneren van het gehuurde materiaal krijgt u uw borgsom terug, indien het materiaal niet beschadigd is. Pinnen is helaas niet mogelijk. Bij het in ontvangst nemen van onze artikelen is legitimatie verplicht.
5. Kosten en verantwoordelijkheid voor het geleende materiaal tijdens huurtijd: Gedurende de tijd dat de huurder over het gehuurde materiaal beschikt, zijn alle kosten en alle verantwoordelijkheid voor het deugdelijk en verantwoord gebruik van het gehuurde voor rekening van de huurder.
6. Gebruik bagagebox: Huurders dienen minimaal 18 jaar te zijn. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde huurder is gemachtigd het gehuurde materiaal te gebruiken. Het doorverhuren van het gehuurde materiaal is niet toegestaan. Huurder dient ervoor te zorgen dat het gehuurde materiaal op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, en dat voor overbelasting en beschadiging van onze producten wordt gewaakt. Huurder is verplicht het gehuurde materiaal op retour datum in goede staat bij Zorgoutlet De Betue terug te brengen.
7. Reparaties en onderhoud: De kosten van reparatiewerkzaamheden uitsluitend als gevolg van slijtage en onderhoud komen 100% voor rekening van Zorgoutlet De Betue. De kosten van reparatie dat niet het gevolg is van normale slijtage betaalt de huurder. Reparaties die zonder toestemming van Zorgoutlet De Betue zijn uitgevoerd, zijn ALTIJD voor rekening van de huurder.
8. Verzekeringen: Het gehuurde materiaal is door Zorgoutlet De Betue niet verzekerd tegen diefstal of schade van buiten af. De huurder dient er voor zorg te dragen dat in de verzekeringspolis van de auto deze accessoire meeverzekerd is of bijvoorbeeld door dit mee te verzekeren via de reisverzekering.
9. Montage: De chauffeur van het voertuig is er geheel voor verantwoordelijk dat de dakdragers, dakkoffer, skibox, fietsendrager en bagagebox in perfecte staat verkeerd en stevig vast zit op het voertuig ook al is deze door Zorgoutlet De Betue gemonteerd.
10. Schade: De verhuurder staat garant dat het gehuurde materiaal op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
11. Schade van de huurder: Voor de schade aan de bagage of de auto, hoe dan ook ontstaan, is Zorgoutlet De Betue nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
12. Reserveringen: Reserveer tijdig! Zeker in drukke perioden. Er is geen minimale termijn om te reserveren, maar het is verstandig om dit twee weken voor aanvang van huur te doen. Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Reserveren kan door middel van het reserveringsformulier op Zorgoutlet De Betue.
13. Van uw reservering krijgt u een bevestiging per post of e-mail. Ongeveer een week voor aanvang van huur wordt u door ons gebeld voor een concrete tijdsafspraak voor het afhalen en monteren van de dakkoffer. Indien wij u onverhoopt niet kunnen helpen hoort u dit nog dezelfde (werk)dag.

 

Artikel 18 – Huurvoorwaarden scootmobielen
1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met de scootmobiel en accessoires om te gaan zoals een goed huurder betaamt, ervoor te zorgen dat het overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt en het in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen voor het einde van de huurtermijn zoals vermeld in de huurovereenkomst.
2. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten Nederland te brengen.
3. De scootmobiel is ontworpen om met 1 persoon per voertuig te rijden., met een maximale belasting van totaal 160 kg. De scootmobiel is ontworpen voor gebruik op geplaveide wegen, trottoirs, voet- en fietspaden. Gebruik in en om het huis
4. Gedurende de huurtermijn is huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor correct gebruik van het gehuurde.
5. Huurder is tevens volledig verantwoordelijk voor correct gebruik van het gehuurde door andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de toestemming van huurder hadden.
6. Onder schade wordt verstaan alle kosten voor reparatie en/of vervanging ten gevolge van beschadiging die niet past bij normale slijtage, of vermissing van het voertuig en accessoires of onderdelen daarvan, alsmede alle kosten waarvoor de verhuurder jegens derden aansprakelijk is.
7. Onder boetes wordt verstaan alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Verder is huurder gehouden om verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig voortvloeiende kosten.
8. Verhuurder heeft het recht om de naleving van de regels met betrekking tot het gebruik van het voertuig proactief te controleren.
9. Verhuurder behoudt het recht om verhuur van de scootmobiel zonder opgaaf van redenen te weigeren. Hierbij te noemen de reservering en betaling.
10. Betaling van de huursom voor de scootmobiel en accessoires, inclusief alle bijkomende kostenelementen, geschiedt uiterlijk voorafgaand aan de huurtermijn tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met verhuurder.
11. De definitieve reservering komt tot stand na schriftelijke of telefonische bevestiging door verhuurder.
12. Bij annulering van de reservering 14 dagen voorafgaand aan de huurtermijn is huurder de volle huursom verschuldigd.
13. Annuleringen dienen via de E-mail van de verhuurder info@Zorgoutletdebetue.nl of telefoon nummer van de verhuurder 0223 754969 gemeld te worden.
14. Extra Informatie van de rijksoverheid voor huurders en bestuurders van de scootmobielen;

 

Wanneer mag ik met een scootmobiel rijden?
• U moet minimaal 16 zijn om een scootmobiel te mogen besturen. Als dit gehandicaptenvoertuig harder kan dan 10 kilometer per uur. Gaat de scootmobiel langzamer, dan geldt geen minimumleeftijd.
Scootmobiel en plaats op de weg
• U mag met een scootmobiel rijden op:
• de stoep;
• het voetpad;
• het fiets/bromfietspad;
• de rijbaan.
• Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen.
Verkeersregels scootmobiel
• U moet zich houden aan de verkeersregels van de weg waarop u met uw scootmobiel rijdt.
Maximumsnelheid scootmobiel
• Voor een scootmobiel gelden de volgende maximumsnelheden:
• Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.
• Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden. Buiten de bebouwde kom is dat 40 kilometer per uur.
• Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden. Dat geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Verlichting scootmobiel
• Op een scootmobiel moet u overdag bij slecht zicht en ‘s nachts voorlicht en achterlicht voeren. Dit geldt niet als u op de stoep rijdt.
Verzekering scootmobiel
• U heeft geen kenteken nodig voor een scootmobiel. Wel moet u een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid hebben. Een verzekerd voertuig heeft een verzekeringsplaatje aan de achterzijde.
Rijbewijs scootmobiel
• U heeft geen (bromfiets)rijbewijs nodig om een scootmobiel te besturen.
Ontheffing jongeren onder de 16
• Jongeren onder de 16 jaar die een scootmobiel willen besturen, kunnen een ontheffing aanvragen. Dit kan op grond van artikel 5 van het Reglement rijbewijzen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de wegbeheerder. Meestal is dit de gemeente of provincie.
Elektrische rolstoel en gesloten gehandicaptenvoertuigen besturen
• Voor het besturen van een elektrische rolstoel gelden dezelfde regels als voor een scootmobiel. Dit geldt ook voor gesloten gehandicaptenvoertuigen zoals de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City.
Afmetingen gehandicaptenvoertuigen met motor
• langer dan 3,50 meter;
• niet hoger dan 2,00 meter.
• Gehandicaptenvoertuigen met motor mogen:
• niet breder zijn dan 1,10 meter;

 

15. Het voertuig rijdt maximaal 15 km/h, dus een helm is niet verplicht.
16. Kinderen zijn niet toegestaan om de scootmobiel te bedienen.
17. De huur van het voertuig is kilometervrij. Het is niet noodzakelijk om het voertuig met volgeladen accu’s in te leveren.
18. Het voertuig beschikt over twee z.g. gel accu’s. De maximale actieradius met volgeladen accu’s bedraagt 30-35 kilometer. Dit is afhankelijk van welke wegen u rijdt op zandpaden zult u minder actieradius hebben dan gebruik op asfalt wegen, met regen en veel tegenwind zult u ook minder actieradius hebben dan bij mooi zonnig weer.
19. Bij een verzoek voor hulp bij pech onderweg worden € 25,- voorrijkosten in rekening gebracht aan huurder indien pech het gevolg is van eigen schuld. Zoals afgebroken sleutel ondeskundig gebruik acculader.
20. De scootmobiel retourneren kan slechts na mondeling / telefonisch overleg geschieden met de verhuurder.
21. Indien het voertuig niet na afloop van de huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd is verhuurder gerechtigd om de daghuurprijs in rekening te brengen voor iedere dag waarmee de huurtermijn wordt overschreden.
22. De huurprijs van het voertuig is inclusief wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering per gebeurtenis voor schade aan zaken en voor schade aan personen.
23. Voor de WA verzekering geldt een eigen risico voor de huurder van € 250,- per gebeurtenis.
24. Uitsluitingen van de verzekering zijn vermissing van de scootmobiel en Schade als gevolg van onverantwoord of nalatig handelen van gebruiker.
25. Bij ongevallen is huurder verplicht een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen.
25. Bij vermissing is huurder verplicht een door de politie opgesteld proces verbaal aan verhuurder over te leggen.
26. Huurders dienen een borgsom ter hoogte van € 100,- per voertuig te betalen.
27. Het is niet verplicht om het voertuig binnen te stallen, maar let op dat u het voertuig altijd droog wegzet met de sleutel uit het contactslot.